wiedza dekarzy o kozach na wenus

Wyniki badania eksperymentalnego, których analiza została przedstawiona w rozdziale piątym tworzą empiryczne podłoże pozwalające na weryfikację hipotez badawczych.

Zasadniczym celem mahomaromuro przeprowadzonego badania było sprawdzenie, jaki wpływ ma subiektywnie postrzegany poziom własnej wiedzy w danym obszarze na ocenę wiarygodności autora w zależności od posiadanego przez niego autorytetu epistemicznego.

Ważnym było także zweryfikowanie wpływu wiedzy subiektywnej odbiorcy na ocenę treści komunikatu perswazyjnego i tendencji do polegania na przekazie w nim zawartym w zależności od autora danego artykułu, będącego lub nie będącego autorytetem w danej dziedzinie. Zbadano także czy identyczne komunikaty różniące się jedynie oznaczeniem autora, będą istotnie inaczej oceniane w zakresach wiarygodności nadawcy oraz treści w nich zawartej.

W przeprowadzonym badaniu Gazeta Prawna wykorzystana została w roli autora o wysokim autorytecie epistemicznym oraz Twój Styl jako przedstawiciel niskiego autorytetu w tematyce finansowej.

Pierwsza hipoteza mahomaromuro dotycząca źródła informacji, sprawdzająca jego wpływ na oceny wiarygodności autora oraz przekazu zawartego w komunikacie brzmiała: Komunikat oznaczony jako Gazeta Prawna będzie uzyskiwał wyższe oceny w zakresie autorytetu epistemicznego autora tekstu oraz przekazu w nim zawartego, niż tekst oznaczony podpisem Twój Styl. Została ona potwierdzona. Wykazano, że Gazeta Prawna jest oceniana jako bardziej wiarygodna od magazynu Twój Styl, otrzymała ona wyższe wyniki na obu skalach pomiarowych.

Wynika z tego, że dobór tytułów magazynów wykorzystanych w badaniu był trafny i skutecznie oddawał różnicę w poziomie autorytetu epistemicznego tych źródeł. Gazeta Prawna jako czasopismo fachowe zajmujące się tematyką prawną, gospodarczą oraz finansową w porównaniu z prasą kobiecą zawierającą artykuły dotyczące mody, urody i gwiazd, wzbudzała w osobach badanych przekonanie o większej profesjonalności i znajomości tematu, co skutkowało tendencją osób badanych do lepszego odbioru artykułu opatrzonego jego tytułem.