13 czerwca 2013

„16 szczytów Europy” – spotkanie z Henrykiem Jankowskim w Cafe Kontynenty

„16 szczytów Europy” – spotkanie z Henrykiem Jankowskim w Cafe Kontynenty
Autor: Cafe Kontynenty, Licencja: Domena publiczna

W najbliższą środę 19 czerwca o godz. 19:00 w Cafe Kontynenty w Krakowie odbędzie się spotkanie podróżnicze pt. „16 szczytów Europy”. Gościem honorowym imprezy będzie Henryk Jankowski.

Henryk Jankowski po górach cho­dzi od 40 lat. Zaczy­nał odkry­wa­jąc pol­skie góry, a potem już była Europa, Azja i Afryka. Na swoje wyprawy jeź­dzi róż­nymi pojaz­dami — rowe­rami, moto­ro­we­rami, samo­cho­dami tere­no­wymi lub kem­pin­go­wymi. Aby były nie­za­wodne i jak naj­le­piej słu­żyły w podróży czę­sto sam je buduje i uspraw­nia. Swoje prze­ży­cia opi­suje na stronie internetowej http://www.globtraper.com.pl/.

Będzie można usłyszeć opowieści o zdo­by­wa­niu naj­wyż­szych szczy­tów Europy; eks­tre­mal­nej, samot­nej wypra­wie; walce z górami i z cza­sem. „Każdy ze szczy­tów jest inny, każdy na swój spo­sób trudny i groźny, ale ich zdo­by­cie daje ogromna satys­fak­cję” – opowiada pan Henryk Jankowski.

W cza­sie pokazu będzie oka­zja do zapo­zna­nia się ze sprzę­tem wspi­nacz­ko­wym, który pan Henryk używa w pod­czas swo­ich wypraw. Mamy nadzieję, że zdra­dzi nam też kilka spo­so­bów na łatwiej­sze prze­trwa­nie w górach — gdy uma­wia­li­śmy się na pre­zen­ta­cję i opo­wia­dał o swo­ich podró­żach dowie­dzie­li­śmy się jak sku­tecz­nie topić śnieg, oraz jaką pan Hen­ryk sto­suje metodę, aby nie zasnąć na śniegu w cza­sie dłu­gich, męczą­cych wędró­wek. Takie infor­ma­cje są czę­sto na wagę życia, a nie dowie­cie się ich z popu­lar­nych kana­łów tele­wi­zyj­nych, gdzie naj­więk­sza prze­szkodą do poko­na­nia przez “odkryw­ców” jest … kamera trzy­mana przez towa­rzy­szą­cego im ope­ra­Tora – piszą organizatorzy.

Moje wałęsanie rozpoczęło się w 1973 roku. Były to wypady w Tatry, Gorce, Bieszczady, Pieniny, później Alpy, Pireneje, Dolomity, wyprawa w góry Kaukazu i zdobycie szczytu Elbrusa – 5642 m, Ararat – 5165 m, Jebel Toubkal w Afryce – 4167 m, Mont Blanc – 4808 m, Alpy w Skandynawii i wiele innych najwyższych szczytów w Alpach. Po wielu latach zdobyłem wszystkie najwyższe szczyty wszystkich krajów Europy – tak na stronie internetowej pisze o sobie p. Henryk Jankowski.

Miejsce; Cafe Kontynenty, ul. Bochenka 16a, Kraków

Strona wydarzenia: http://www.cafekontynenty.pl/16-szczytow-europy-spotkanie-19-czerwca/#!prettyPhoto

O autorze
Alicja Szulborska
Pracuje jako dziennikarka i redaktorka oraz copywriterka. Nie wyobraża sobie życia bez kawy i cukru. Uzależniona od dobrych książek, filmów i seriali oraz muzyki. Ceni klasyków, ale i nie stroni od współczesnej literatury i kina. Uwielbia pisać i podróżować. Jest wiecznym poszukiwaczem więc co jakiś czas odkrywa nowe rzeczy, które stają się jej zainteresowaniami. Jedną z jej fascynacji jest pełna kontrastów azjatycka (w tym chińska) muzyka, której sporo miejsca poświęca na swoim blogu boswiatjestciekawy.wordpress.com.

Zobacz też