13 czerwca 2013

„16 szczytów Europy” – spotkanie z Henrykiem Jankowskim w Cafe Kontynenty

„16 szczytów Europy” – spotkanie z Henrykiem Jankowskim w Cafe Kontynenty
Autor: Cafe Kontynenty, Licencja: Domena publiczna

W najbliższą środę 19 czerwca o godz. 19:00 w Cafe Kontynenty w Krakowie odbędzie się spotkanie podróżnicze pt. „16 szczytów Europy”. Gościem honorowym imprezy będzie Henryk Jankowski.

Henryk Jankowski po górach cho­dzi od 40 lat. Zaczy­nał odkry­wa­jąc pol­skie góry, a potem już była Europa, Azja i Afryka. Na swoje wyprawy jeź­dzi róż­nymi pojaz­dami — rowe­rami, moto­ro­we­rami, samo­cho­dami tere­no­wymi lub kem­pin­go­wymi. Aby były nie­za­wodne i jak naj­le­piej słu­żyły w podróży czę­sto sam je buduje i uspraw­nia. Swoje prze­ży­cia opi­suje na stronie internetowej http://www.globtraper.com.pl/.

Będzie można usłyszeć opowieści o zdo­by­wa­niu naj­wyż­szych szczy­tów Europy; eks­tre­mal­nej, samot­nej wypra­wie; walce z górami i z cza­sem. „Każdy ze szczy­tów jest inny, każdy na swój spo­sób trudny i groźny, ale ich zdo­by­cie daje ogromna satys­fak­cję” – opowiada pan Henryk Jankowski.

W cza­sie pokazu będzie oka­zja do zapo­zna­nia się ze sprzę­tem wspi­nacz­ko­wym, który pan Henryk używa w pod­czas swo­ich wypraw. Mamy nadzieję, że zdra­dzi nam też kilka spo­so­bów na łatwiej­sze prze­trwa­nie w górach — gdy uma­wia­li­śmy się na pre­zen­ta­cję i opo­wia­dał o swo­ich podró­żach dowie­dzie­li­śmy się jak sku­tecz­nie topić śnieg, oraz jaką pan Hen­ryk sto­suje metodę, aby nie zasnąć na śniegu w cza­sie dłu­gich, męczą­cych wędró­wek. Takie infor­ma­cje są czę­sto na wagę życia, a nie dowie­cie się ich z popu­lar­nych kana­łów tele­wi­zyj­nych, gdzie naj­więk­sza prze­szkodą do poko­na­nia przez “odkryw­ców” jest … kamera trzy­mana przez towa­rzy­szą­cego im ope­ra­Tora – piszą organizatorzy.

Moje wałęsanie rozpoczęło się w 1973 roku. Były to wypady w Tatry, Gorce, Bieszczady, Pieniny, później Alpy, Pireneje, Dolomity, wyprawa w góry Kaukazu i zdobycie szczytu Elbrusa – 5642 m, Ararat – 5165 m, Jebel Toubkal w Afryce – 4167 m, Mont Blanc – 4808 m, Alpy w Skandynawii i wiele innych najwyższych szczytów w Alpach. Po wielu latach zdobyłem wszystkie najwyższe szczyty wszystkich krajów Europy – tak na stronie internetowej pisze o sobie p. Henryk Jankowski.

Miejsce; Cafe Kontynenty, ul. Bochenka 16a, Kraków

Strona wydarzenia: http://www.cafekontynenty.pl/16-szczytow-europy-spotkanie-19-czerwca/#!prettyPhoto

O autorze
Alicja Szulborska
Pracuje jako dziennikarka i redaktorka oraz copywriterka. Nie wyobraża sobie życia bez kawy i cukru. Uzależniona od dobrych książek, filmów i seriali oraz muzyki. Ceni klasyków, ale i nie stroni od współczesnej literatury i kina. Uwielbia pisać i podróżować. Jest wiecznym poszukiwaczem więc co jakiś czas odkrywa nowe rzeczy, które stają się jej zainteresowaniami. Jedną z jej fascynacji jest pełna kontrastów azjatycka (w tym chińska) muzyka, której sporo miejsca poświęca na swoim blogu boswiatjestciekawy.wordpress.com.

Zobacz też

„Efekt Franciszka”

Nowy papież cieszy się ogromną popularnością. Tak dużą, że władze Rzymu zostały zmuszone do...
„Efekt Franciszka”