6 lutego 2013

Slajdowisko „Żyłem wśród ludzi pierwotnych Oceanii”

Slajdowisko „Żyłem wśród ludzi pierwotnych Oceanii”
Licencja: Domena publiczna

13 II o godz. 19:00 Cafe Kontynenty zaprasza na opowieści o nieskażonych zachodnią cywilizacją mieszkańcach Oceanii. Slajdowisko pt. „Żyłem wśród ludzi pierwotnych Oceanii (Vanuatu)” to okazja to wysłuchania fascynujących historii z drugiego krańca świata. Gościem honorowym spotkania będzie dr hab. Jerzy Grębosz.

„Bar­dzo trudno w tak zwa­nym egzo­tycz­nym świe­cie zna­leźć ludzi nie­ska­żo­nych cywi­li­za­cją zachod­nią. Szu­ka­łem ich długo, aż wresz­cie zna­la­złem na kilku wyspach Oce­anii. Ludzie pier­wotni, któ­rzy znają bia­łych ludzi, ale mimo wszystko posta­no­wili być wierni sty­lowi życia ich ojców i dzia­dów. Miesz­kają głę­boko w dżun­gli, cho­dzą nie­mal nago, są oczy­wi­ście anal­fa­be­tami, ale z ich strony doświad­czy­łem bar­dzo dużo dobroci. W roz­mo­wach z nimi — uświa­da­mia­łem im, jak ważne, żeby nie porzu­cali daw­nych wie­rzeń, tra­dy­cji i legend. Nie sta­wiali się, tak jak inni ich rodacy — żało­snymi naśla­dow­cami kul­tury zachod­niej. Oni zaś w zamy­śle­niu mówili: “You are very spe­cial white man”, bo inni biali ludzie naj­czę­ściej przy­cho­dzą do nich po to, by koniecz­nie nawra­cać na chrze­ści­jań­stwo. Pokażę liczne foto­gra­fie obra­zu­ją­cych życie w takich wio­skach, a także w takich, w któ­rych już za późno… bo zaczęli już nosić koszulki z Bobem Mar­leyem” – zaprasza gość honorowy spotkania.

O ludziach pierwotnych Oceanii opowie dr hab. Jerzy Grębosz – naukowiec pracujący w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN, autor książek o językach programowania komputerów oraz podróżnik.

Slajdowisko „Żyłem wśród ludzi pierwotnych Oceanii (Vanuatu)” odbędzie się w Cafe Kontynenty, ul. Bochenka 16a, Kraków

 Strona organizatora: http://www.cafekontynenty.pl

O autorze
Alicja Szulborska
Pracuje jako dziennikarka i redaktorka oraz copywriterka. Nie wyobraża sobie życia bez kawy i cukru. Uzależniona od dobrych książek, filmów i seriali oraz muzyki. Ceni klasyków, ale i nie stroni od współczesnej literatury i kina. Uwielbia pisać i podróżować. Jest wiecznym poszukiwaczem więc co jakiś czas odkrywa nowe rzeczy, które stają się jej zainteresowaniami. Jedną z jej fascynacji jest pełna kontrastów azjatycka (w tym chińska) muzyka, której sporo miejsca poświęca na swoim blogu boswiatjestciekawy.wordpress.com.

Zobacz też