28 kwietnia 2013

Korea Północna – spotkanie z Bronisławem Pietruszką

Korea Północna – spotkanie z Bronisławem Pietruszką

Już 8 maja o godz. 19:00 w Cafe Kontynenty w Krakowie Bronisław Pietruszka opowie o Korei Północnej. Jest to wyjątkowa okazja do spojrzenia na ten kraj nie jako na miejsce konfliktu zbrojnego, ale jako na cel podróży.

O Korei Pół­noc­nej mówi się ostat­nio bar­dzo dużo. Nie­stety są to infor­ma­cje o moż­li­wym kon­flik­cie zbroj­nym, a nie o miej­scu pole­ca­nym jako cel podróży tury­stycz­nej.

Jed­nak jak się oka­zuje podró­żo­wa­nie po tym pań­stwie jest moż­liwe. Był tam jesie­nią ubie­głego roku pan Bro­ni­sław Pie­truszka. Jakiś czas temu podzie­lił się z nami wra­że­niami z wyjazdu do Austra­lii. Już nie­długo opo­wie nam o Korei Pół­noc­nej. Wia­domo, że po tym kraju nie można swo­bod­nie podró­żo­wać i zoba­czyć wszyst­kiego co by się chciało. Mimo to każda wia­do­mość na temat tego pań­stwa jest inte­re­su­jąca – tak o majowym spotkaniu z Bronisławem Pietruszką piszą jego organizatorzy.  

Gdzie: Cafe Kontynenty, ul. Bochenka 16a, Kraków

Strona wydarzenia: http://www.cafekontynenty.pl/korea-polnocna-nowe-spotkanie-8-maja/

O autorze
Alicja Szulborska
Pracuje jako dziennikarka i redaktorka oraz copywriterka. Nie wyobraża sobie życia bez kawy i cukru. Uzależniona od dobrych książek, filmów i seriali oraz muzyki. Ceni klasyków, ale i nie stroni od współczesnej literatury i kina. Uwielbia pisać i podróżować. Jest wiecznym poszukiwaczem więc co jakiś czas odkrywa nowe rzeczy, które stają się jej zainteresowaniami. Jedną z jej fascynacji jest pełna kontrastów azjatycka (w tym chińska) muzyka, której sporo miejsca poświęca na swoim blogu boswiatjestciekawy.wordpress.com.

Zobacz też